Jogi nyilatkozat

Jelen online megtekinthető weboldal (a továbbiakban: Portál) az Ekvilog Kft. (székhely: 1238 Bp. Kő u. 20.) - a továbbiakban: Üzemeltető - fejleszti és működteti.
A Portál az Internet közcélú hálózatán a www.hello-oroszorszag.hu URL alatt érhető el.

A Portál használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket és szabályokat. A Portál használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi

feltételeit az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a Portál nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

A Portál felhasználásának feltételei

  1. A Portál megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a Portálon feltüntetett, felhasznált adatok, információk, szövegek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.
  2. A Portálon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel.

Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a Portál felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására

jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

  1. A Portál tartalmának a fentieken túlnyúló többszörözéséhez, másolásához vagy ezzel kapcsolatban framek használatához (vagy egyébként a Portál tartalmának harmadik személyek által történő saját tartalomkénti feltüntetéséhez) az Üzemeltető nem járul hozzá. Kivétel ez alól a Portál bármely elemének hivatkozások (linkek) útján történő elérhetővé tétele, mindaddig amíg a Portál valamelyikére mutató linket tartalmazó weboldalon (linkelő weboldal) a harmadik személy felhasználó közvetlenül a Portál mutató link mellett jól láthatóan elhelyezi a Portál nyitóoldalára () mint az adott link megjelölt forrására mutató linket is, és ezen link megfelelő működéséről, hozzáférhetőségéről folyamatosan gondoskodik.

Felelősség a szolgáltatásért

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A Portál felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

A Portál tartalmának az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása nélküli felhasználása esetén, az engedély nélküli felhasználó, függetlenül a felhasznált tartalom mennyiségére és milyenségére, egységesen, az engedély nélküli felhasználástól a jogellenes felhasználás beszüntetéséig számítva napi 50.000,- forint, azaz ötvenezer forint felhasználási díjat köteles megfizetni az Üzemeltető részére.

Budapest, 2021. március

Ekvilog Kft